Regulamin wynajmu Studia Fotograficznego MINOSFERA


§ 1 Wstęp

 1. Właścicielem i zarządzającym studiem fotograficznym Minosfera w Szczecinie jest firma Minosfera Hubert Bernaś, NIP: 673-161-23-30, w niniejszym regulaminie określanym jako Wynajmujący.
 2. Osoby fizyczne lub podmioty prawa handlowego korzystające z wynajmu studia określane są mianem Najemcy.
 3. Podstawowym przeznaczaniem studia jest wykonywanie sesji fotograficznych oraz nagrywanie materiałów filmowych.
 4. Dodatkowo studio może być wynajmowane do innych celów m.in.: spotkania, warsztaty, wieczory panieńskie, konferencje, prezentacje, wystawy, inne.

§ 2 Opis działalności

 1. Wynajmujący świadczy usługi wynajmu studia fotograficznego wraz z wyposażeniem studyjnym obejmującym: studyjne lampy błyskowe, modyfikatory światła oraz tła fotograficzne.
 2. Sprzęt wchodzący w wyposażenie studia należy używać zgodnie z zaleceniami producenta, w przypadku wątpliwości co do eksploatacji należy niezwłocznie zasięgnąć porady Wynajmującego.
 3. Istnieje możliwość wynajęcia dodatkowych akcesoriów i wyposażenia do sesji, za dodatkową opłatą, zgodnie z cennikiem lub indywidualnymi ustaleniami.

§ 3 Obowiązki Najemcy

 1. Wynajmujący zobowiązuje się wynajmować sprzęt sprawny technicznie. Wszelkie usterki sprzętu należy zgłaszać jak najszybciej. Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wynajęty sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzony mu sprzęt nie uległ uszkodzeniu z winy Najemcy oraz osób trzecich przebywających w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, itp).
 2. Sprzęt oświetleniowy należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód spowodowanych przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, itp).
 3. Pomieszczenia i pozostałe wyposażenie studia (meble, stanowisko do wizażu, aneks kuchenny) należy zwrócić w takim samym stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania.
 4. Wykorzystanie studia do celów niezgodnych z prawem jest zabronione.
 5. W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz spożywania alkoholu i zażywania narkotyków.
 6. Zakazane jest wnoszenie do Studia rzeczy niebezpiecznych, zwierząt (za wyjątkiem psów przewodników w czasie wykonywania ich zadań) zmniejszających komfort korzystania z Studia przez innych Korzystających – w szczególności wielkogabarytowych lub generujących silne zapachy.
 7. W studiu zabrania się palenia świec. Wykorzystanie świec jest dopuszczalne wyłącznie w obecności Wynajmującego.
 8. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przerwania wynajęcia studia w przypadku gdy prowadzone z jego wykorzystaniem działania związane byłyby z treściami uznanymi za zakazane w obliczu polskiego prawa.

§ 4 Opłaty

 1. Opłaty za wynajem studia fotograficznego są naliczane wg Cennika zamieszczonego na stronie studia. W cenniku są podane również dodatkowe opłaty związane z najmem (wykorzystanie tła, akcesoriów, mebli, itp.).
 2. Wszystkie ceny podane w Cenniku są cenami netto.
 3. Jednostką rozliczeniową jest rozpoczęta godzina zegarowa.
 4. Czas trwania wynajmu studia wraz ze sprzętem liczony jest od godziny potwierdzonej rezerwacją (umowa wynajęcia) do ustalonej godziny zakończenia rezerwacji.
 5. W razie spóźnienia lub wcześniejszego zwolnienia studia przez Najemcę, cena nie ulega zmianie.
 6. W przypadku wydłużenia czasu trwania najmu, czas ten liczy się do momentu opuszczenia studia przez ostatniego uczestnika sesji. Opłata za przedłużenie najmu naliczana jest zgodnie z Cennikiem wg wynajmu godzinowego (za każdą rozpoczętą godzinę).
 7. Przedłużenie najmu może nastąpić tylko gdy istnieje taka możliwość.
 8. Odwołanie rezerwacji wynajmu studia oraz sprzętu w dniu lub na 1 dzień przed datą wynajmu – płatne przez Najemcę 100% wg Cennika.
 9. Odwołanie rezerwacji wynajmu studia oraz sprzętu na 2 dni przed datą wynajmu – płatne przez Najemcę 50% wg Cennika.
 10. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnego sprzątania studia w wysokości 100zł netto (dotyczy &3 pkt 3).
 11. Jeżeli tematyka sesji zdjęciowej lub nagrania wymagać będzie użycia dodatkowych dekoracji (np. sztucznego śniegu, konfetti) Najemca zobowiązany jest do zapłacenia 100 zł netto za sprzątanie, którego podejmie się Wynajmujący po opuszczeniu studia przez Najemcę.

§ 5 Rezerwacja Studia i płatność

 1. Rezerwacji studia można dokonać telefonicznie pod numerem (tel.503180177) od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-20.00, mailowo pod adresem (studio@minosfera.pl) codziennie przez 24h (zakładka na stronie studia kontakt).
 2. Rezerwacja będzie potwierdzona przez Wynajmującego drogą telefoniczną lub mailową.
 3. Płatności należy dokonać przed wynajmem w siedzibie studia lub przelewem na konto, po wcześniejszym ustaleniu.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 listopada 2020 roku.
 2. Najemca rezerwując studio jest w pełni świadomy zasad zawartych w “Regulaminie wynajmu Studia Fotograficznego MINOSFERA”, oraz zdaje sobie sprawę z konsekwencji niewywiązania się z jego postanowień.
 3. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.